Store fjellskred

Dette produktet er et resultat av at NVE overtok det statlige forvaltningsansvaret for skred i 2009. Tjenesten er ment som et hjelpemiddel som gjør det enklere å skaffe oversikt over ustabile fjellparti og tilhørende konsekvenser. Fare- og risikokartlegging gjennomføres av NGU på vegne av NVE. Hvordan oppfølgingen av de ustabile fjellpartiene og faresonene bør følges opp med overvåking og i arealplanlegging er beskrevet i NVE rapport 77/2016: Fare og risikoklassifisering av ustabile fjellparti. Det er etablert to databaser for formidling av kartleggingen og fareområdene. NVEs database formidler faresoner for utløpsområder og flodbølger, samt potensielle oppdemmingsområder og nedstrøms flom som følge av dambrudd der dette er aktuelt. NGUs database har fokus på de geologiske data, inkludert bevegelsesmålinger. NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av områder som har behov for kontinuerlig overvåking er det derfor lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredfareutsatte områder og områder som blir berørt av flodbølger eller oppdemning/dambrudd som en direkte konsekvens av et fjellskred. Databasen er et produkt av den kartleggingen og fare- og risikoklassifiseringen som er gjort. Sammen skal dette gi grunnlag for å vurdere tiltak i form av overvåking med sikte på å kunne varsle et kommende fjellskred og dermed unngå potensielt tap av menneskeliv. Kartleggingen gir viktig informasjon om faregraden som grunnlag for arealplanlegging.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:34:23 AM

Usage

Målgruppen er primært kommunale og private arealplanleggere og saksbehandlere på kommunalt, regionalt og statlig nivå som arbeider med beredskap, arealplan og byggesak. Sammenliknet med aktsomhetskart, er faresonekart mer detaljerte. På faresonekart er faren undersøkt nøyere ved hjelp av befaringer, modeller og målinger. Faregraden er kvantifisert med opplysninger om gjennomsnittlig årlig sannsynlighet eller gjentaksintervall for den eller de faretypene som kartet omhandler. Faresonene viser soner med ulike årlige sannsynlighet/gjentaksintervall for den aktuelle faren, ofte med de samme sannsynlighetene som er gitt for de ulike trygghetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Kartene er et viktig grunnlag i NVEs arbeid med overvåking, arealplaner, skredsikring og beredskap generelt. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:34:23 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient