Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Definition: Tjenesten/datasettet viser statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Planretningslinjen gjelder i 100-metersbeltet innenfor kystkonturen. Forbud mot tiltak i strandsonen er utdypet med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Datasettet viser hvor strengt forbudet skal håndheves i den enkelte kommune. Datasettet er ikke juridisk, men er et planrelevant datasett og inngår i DOK. Det skal brukes til se hvilken sone den enkelte kommune ligger i når det gjelder håndheving av forbudet mot bygging i strandsonen.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Local Government and Modernisation

Usage

Datasettet egner seg til å vurdere hvor strengt kommunen skal håndheve forbudet mot tiltak i strandsonen mot sjøen, både i plan og ved enkelttiltak. Datasettet viser kystkontur, grense for 100-metersbeltet og arealer for 100-metersbeltet. Tjenesten viser også om 100-metersbeltet i aktuelle kommune ligger innenfor kommuner med større eller mindre press på arealene, slik de er definert i de statlige planretningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen. Retningslinjene gjelder i 100-metersbeltet langs sjøen, med den rekkevidde som følger av plan- og bygningsloven §1-8. Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Forbudet gjelder heller ikke der kommunen har gitt bestemmelser etter loven § 11-11 nr. 4 om oppføringa av nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs. Se forøvrig "Produktside"

Dataset type: National

Theme: Plan

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/19/2024 3:33:19 AM