Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442

Definition: Datasettet inneholder støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt, beregnet ut i fra retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Datasettet må ses i sammenheng med Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.

Updated: 28.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency
Version number 1

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2018

Updated: 1/28/2023 3:37:03 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good