Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt etter T-1442

Definition: Datasettet inneholder støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt, beregnet ut i fra retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Datasettet må ses i sammenheng med Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2018

Updated: 5/19/2024 3:18:42 AM