Støysoner for Bane NORs jernbanenett

Definition: Datasettet inneheld støysonekart for Bane NORs jernbanenett utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>68 dB) og gul (Lden>58dB) støysone.

Updated: 19.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Bane NOR SF

Usage

Støysonekarta er eit viktig grunnlag for kommunal arealplanlegging. Støysonekart vert utarbeidd for at utbyggjarar og publikum skal sjå kor støy er eit problem og derfor må være tema i nye planar. Det skal alltid gjerast mer nøyaktige støyberekningar dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innanfor støysonane.

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 7/19/2024 3:31:29 AM