Skredfaresoner

Definition: NVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging, jfr Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011).Kartleggingen dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Usage

Dataene egner seg for bruk innen planlegging, samfunnssikkerhet og beredskap.\\n\\nSammenliknet med aktsomhetskart, er faresonekart mer detaljerte. På faresonekart er faren undersøkt nøyere ved hjelp av befaringer, modeller og målinger. Faregraden er kvantifisert med opplysninger om gjennomsnittlig årlig sannsynlighet eller gjentaksintervall for den eller de faretypene som kartet omhandler. Faresonene viser soner med ulike årlige sannsynlighet/gjentaksintervall for den aktuelle faren, ofte med de samme sannsynlighetene som er gitt for de ulike trygghetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK 17).\\n\\nInformasjon om hvordan man skal bruke og benytte data om flom- og skredfare i arealplaner er beskrevet i ulike veiledere på NVEs hjemmesider:\\nhttps://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/?ref=mainmenu

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 5/24/2024 3:36:02 AM