Skredfaresoner

NVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging, jfr Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011).Kartleggingen dekker skredtypene snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flomskred.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 8/12/2020 3:27:18 AM

Usage

Dataene egner seg for bruk innen planlegging, samfunnssikkerhet og beredskap. Sammenliknet med aktsomhetskart, er faresonekart mer detaljerte. På faresonekart er faren undersøkt nøyere ved hjelp av befaringer, modeller og målinger. Faregraden er kvantifisert med opplysninger om gjennomsnittlig årlig sannsynlighet eller gjentaksintervall for den eller de faretypene som kartet omhandler. Faresonene viser soner med ulike årlige sannsynlighet/gjentaksintervall for den aktuelle faren, ofte med de samme sannsynlighetene som er gitt for de ulike trygghetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Informasjon om hvordan man skal bruke og benytte data om flom- og skredfare i arealplaner er beskrevet i ulike veiledere på NVEs hjemmesider: https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/?ref=mainmenu

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 8/12/2020 3:27:18 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good