Reindrift - Restriksjonsområde

Definition: Datasettet avgrenser områder innenfor det samiske reinbeiteområdet hvor retten til å drive reindrift er begrenset på grunn av særlige rettsforhold. Reindriftskartene er utarbeidet som et samarbeid mellom Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren og det enkelte reinbeitedistrikt. Reindriftens arealbruk er dynamisk slik at datasettet ikke er fullstendig, men gjenstand for fortløpende revisjon.

Updated: 18.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Reinbeiteområdene hvor det drives samisk reindrift omfatter ca 40 % av Norges landareal, og strekker seg fra Finnmark i nord til Engerdal i Hedmark i sør. Det drives også samisk reindrift i Trollheimen basert på et særlig rettslig grunnlag. I fjellområdene i Sør-Norge drives reindrift i tamreinlag, basert på leieavtaler. Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/18/2024 3:37:26 AM