Reindrift - Reinbeitedistrikt

Definition: Datasettet avgrenser reinbeitedistriktene i det samiske reinbeiteområdet. Retten til å utøve reindrift innenfor disse områdene er eksklusiv for den samiske befolkning. Denne samiske særretten gjelder ikke utenfor disse områdene, hvor det kreves særskilt tillatelse for å utøve reindrift på egne og leide arealer. Et reinbeitedistrikt utgjør en administrativ enhet for en eller flere siidaer. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i reinbeitedistriktene.

Updated: 03.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1

Usage

Distriktsavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 12/3/2022 3:28:51 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good