Reindrift - Reinbeitedistrikt

Definition: Datasettet reinbeitedistrikt viser administrativ og geografisk inndeling av reinbeitedistrikter i det samiske reinbeiteområdet. Retten til å utøve reindrift innenfor disse områdene er eksklusiv for den samiske befolkningen. Denne samiske særretten gjelder ikke utenfor disse områdene, hvor det kreves særskilt tillatelse for å utøve reindrift på egne og leide arealer. Et reinbeitedistrikt utgjør en administrativ enhet for en eller flere siidaer. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet for reinbeitedistriktene.

Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1

Usage

Distriktsavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 6/9/2023 3:26:01 AM