Reindrift - Flyttlei

Definition: Datasettet flyttlei beskriver lengre leier eller traséer i terrenget der reinen enten drives/ledes/føres eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Også svømmelei inngår som flyttlei. Bredden på en flyttlei varierer ut ifra terreng og måten det flyttes på. Det kan være en aktiv driving av reinen, eller at reinen styres i ønsket retning, hvor reinen får beite seg gjennom et område. Enkelte steder er det utvidelser på flyttleia. Disse utvidelsene markerer beitelommer eller overnattingsbeiter hvor flokken hviler/beiter. Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på flokken. Beitelommer/ overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vår-flyttingen. Derfor er ofte høstleia bredere. Datasettet viser dagens arealbruk og er å regne som veiledende illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene.

Updated: 21.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/18/2015 1:18:28 PM

Candidate date:

Updated: 4/21/2024 3:38:03 AM