Reindrift - Flyttlei

Datasettet beskriver lengre leier eller traséer i terrenget der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene. Hovedsakelig symboliserer flyttlei en aktiv flytting / driving av rein, og ifølge reindriftslovens § 22 må ikke reindriftens flyttleier stenges. Bredden vil variere, blant annet etter terrenget og snøforholdene samt størrelsen og samlingen på flokken. Beitelommer / overnattingsbeite er markert som utvidelser. Høstflyttingen foregår som oftest mer spredt og over adskillig lenger tid enn vår-flyttingen. Derfor er ofte høstleia bredere. Kartene er å regne som illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene. Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindrifts-utøvere har i forhold til arealbruk.

Innsender: Kartverket

Eier: Landbruksdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:00

Bruksområde

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 18.05.2015 13:18:28

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:00

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God