Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Den sesongmessige arealbruken er delt inn i fem årstider, som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Vårbeite er områder som reinen bruker på våren. Vårbeite er delt inn i to kategorier: Vårbeite 1 - Kalvingsland og tidlig vårland. De deler av vårområdet som beites tidligs og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg i kalvings- og pregningsperioden. Reservekalvingsland inkludert. Vårbeite 2 - Oksebeiteland og øvrig vårland, der okserein og fjorårskalver oppholder seg i kalvingstida. Hit kan også kalver med simler trekke senere på våren.Beitebruken vil variere fra år til år innen samme område. Inndelingssystemet gjelder reindrifta i hele landet. De årlige variasjonene i bl.a. vær og beiteforhold gjør at årstidsavgrensningene må bli noe vide og omtrentlige.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 1

Updated: 2/24/2021 3:23:37 AM

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk. Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vind- og vannkraftverk, mineralvirksomhet, hyttebygging, veger og infrastruktur, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:30:08 PM

Candidate date:

Updated: 2/24/2021 3:23:37 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
notset