Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite

Den sesongmessige arealbruken er delt inn i fem årstider, som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Sommerbeite er områder som reinen bruker på sommeren. Sommerbeite deles igjen i kategorier: Sommerbeite 1 - Høysommerland, sentrale deler som regel over skoggrensa, der reinen oppholder seg midtsommers og får dekket sine behov for beite, ro, avkjøling og minst mulig insektsplage innenfor korte avstander. Sommerbeite 2 - Lavereliggende sommerland, mindre sentrale og/eller mindre intenst brukte områder. Beitebruken vil variere fra år til år innen samme område. Inndelingssystemet gjelder reindrifta i hele landet. De årlige variasjonene i bl.a. vær og beiteforhold gjør at årstidsavgrensningene må bli noe vide og omtrentlige.

Innsender: Kartverket

Eier: Landbruksdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:22

Bruksområde

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk. Reindriftsdata er viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vind- og vannkraftverk, mineralvirksomhet, hyttebygging, veger og infrastruktur, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 21.05.2015 13:29:57

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:22

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God