Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite

Den sesongmessige arealbruken er delt inn i fem årstider, som igjen er delt inn i to kategorier etter funksjon og beiteintensitet. Høstvinterbeite er områder som reinen bruker på høstvinteren. Høstvinterbeitene er igjen delt i to kategorier: Høstvinterbeite 1 - Intensivt brukte områder, som ofte pakkes til med snø og blir utilgjengelige for reinen utover vinteren. Høstvinterbeite 2 - Spredt brukte områder for samme periode som høstvinterbeite. Beitebruken vil variere fra år til år innen samme område. Inndelingssystemet gjelder reindrifta i hele landet. De årlige variasjonene i bl.a. vær og beiteforhold gjør at årstidsavgrensningene må bli noe vide og omtrentlige.

Innsender: Kartverket

Eier: Landbruksdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:27

Bruksområde

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk. Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vind- og vannkraftverk, mineralvirksomhet, hyttebygging, veger og infrastruktur, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 21.05.2015 13:29:50

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:27

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God