Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite

Definition: Vinterbeite er ett av fem datasett som til sammen beskriver reindriftens årstidsbeiter. Det viser områder som reinen bruker på vinteren, og det skilles mellom tidlig vinterland og senvinterland. Tidlig vinterland er områder hvor reinen oppholder seg tidlig i vintersesongen. Senvinterland er de deler av vinterområdene som normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senvinteren. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i fem ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Årlige variasjonene iblant annet vær- og beiteforhold gjør at bruken av årstidsbeitene vil variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Updated: 30.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt og regionalt nivå. Informasjon om reindrift kombinert med annen informasjon kan synliggjøre interessekonflikter og mulige løsninger både i plan- og byggesaker og i forvaltningen av utmark. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre. Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vindkraftverk, hyttebygging, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:30:02 PM

Candidate date:

Updated: 5/30/2024 3:32:46 AM