Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite

Definition: Vårbeite er ett av fem datasett som til sammen beskriver reindriftens årstidsbeiter. Det skilles mellom to typer vårbeite: kalvingsland og oksebeiteland. Kalvingsland er de deler av vårområdet som beites tidligst og hvor hoveddelen av simleflokken oppholder seg før kalving, under kalving og i pregningsperioden. Pregningsperioden er tiden etter kalving og frem til simler med kalv samler seg i større flokker, såkalte fostringsflokker. Oksebeiteland er områder hvor okserein, fjorårskalver og simler som ikke skal kalve oppholder seg i kalvingstida. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i fem ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Årlige variasjonene i blant annet vær- og beiteforhold gjør at bruken av årstidsbeitene vil variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Updated: 21.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt og regionalt nivå. Informasjon om reindrift kombinert med annen informasjon kan synliggjøre interessekonflikter og mulige løsninger både i plan- og byggesaker og i forvaltningen av utmark. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre. Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vindkraftverk, hyttebygging, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:30:08 PM

Candidate date:

Updated: 5/21/2024 3:21:04 AM