Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite

Definition: Høstbeite er ett av fem datasett som til sammen beskriver reindriftens årstidsbeiter. Det skilles mellom to typer høstbeite: Tidlig høstland og parringsland. Tidlig høstland er områder hvor reinen beiter tidlig på høsten, og hvor reinen på naturlig måte spres på leting etter sopp. Denne tida kalles ofte spredningstid. Parringsland er de deler av høstområdet som brukes i brunstperioden. Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i fem ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. Årlige variasjonene i blant annet vær- og beiteforhold gjør at bruken av årstidsbeitene vil variere i både tid og utstrekning fra år til år.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt og regionalt nivå. Informasjon om reindrift kombinert med annen informasjon kan synliggjøre interessekonflikter og mulige løsninger både i plan- og byggesaker og i forvaltningen av utmark. Reindriftsnæringen og andre næringer med husdyr på utmarksbeite skal avpasses mot hverandre. Reindriftsdata er også viktige ved vurdering av lokalisering av blant annet oppdrettsanlegg, kraftledninger, vindkraftverk, hyttebygging, utvikling av friluftsliv og planlegging av militære øvelser.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:43 PM

Candidate date:

Updated: 5/24/2024 3:34:20 AM