Naturvernområder

Definition: Datasettet inneholder verneområder og vernede enkeltobjekt i Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen, et nasjonalparkstyre eller et interkommunalt verneområdestyre. Datasettet gir en oversikt over hvilke områder som er vernet etter følgende lover: - naturmangfoldloven av 2009 - biotopvern etter viltloven av 1981 - naturvernloven av 1970 - lov om naturvern av 1954 - lov om Jan Mayen av 1930 - lov om naturfredning av 1910. I tillegg inneholder det områder vernet etter følgende lovverk på Svalbard: - Svalbardloven av 1925 - Svalbardmiljøloven av 2002. For vernevedtak etter 1970 gir datasettet også tilgang til verneforskriften som gjelder for hvert enkelt verneområde.

Updated: 30.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise at bestemte områder omfattes av den type beskyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling). Dataene egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales det at N50 benyttes som bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 1:50000.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/30/2024 3:37:01 AM