Naturtyper - utvalgte

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter: Slåttemark, Slåttemyr, Kalksjøer, Kalk-lindeskog, Hule eiker. Forskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften. Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/16/2020 3:16:32 AM

Usage

Arealplanlegging

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/16/2020 3:16:32 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
notset