Naturtyper - utvalgte

Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512. Forskriften gjelder ikke innenfor naturvernområder som er vedtatt i henhold til kap V i naturmangfoldloven. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften. Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:32:12 AM

Usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Datasettet egner seg også for framstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser. Med tanke på bruk i stor målestokk er det viktig å være oppmerksom på at datasettet inneholder objekter uten høy presisjon i avgrensing.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:32:12 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
notset