Naturtyper - utvalgte

Definition: Datasettet viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper, jf forskrift om utvalgte naturtyper, http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512. Åtte naturtyper har status som utvalgt naturtype: Kystlynghei, slåttemark, slåttemyr, kalklindeskog, kalksjøer, hule eiker, åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone og olivinskog. Lokaliteter av utvalgte naturtyper forvaltes i Miljødirektoratets datasett Naturtyper - DN-håndbok 13 og Naturtyper – Miljødirektoratets instruks. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder alle lokaliteter som fyller kravene i forskriften, uavhengig av om lokaliteten er registrert i Naturbase eller ikke. Statsforvalteren vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en lokalitet faktisk er en utvalgt naturtype. I tvilstilfeller kan det være nødvendig å kontakte spesialkompetanse for å få gjort en vurdering.

Updated: 27.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Datasettet egner seg også for framstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser. Med tanke på bruk i stor målestokk er det viktig å være oppmerksom på at datasettet inneholder objekter uten høy presisjon i avgrensing.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/27/2024 3:28:35 AM