Naturtyper i Norge - Landskap

NiN landskap er et system for beskrivelse av landskapsmessig variasjon som forholder seg til definisjonene i den europeiske landskapskonvensjonen og i naturmangfoldloven. NiN landskap er en del av Artsdatabanken sitt typesystem «Natur i Norge (NiN)». Kartleggingsmetodikken er utviklet for Nordland fylke, og standarden er utviklet etter et pilotprosjekt i Nordland fylke. Systemet inneholder standardisert metodikk for avgrensing og typeinndeling av landskap. Landskapsnivået i NiN er tilpasset kartlegging i målestokk 1:50 000. Landskapstypeinndelingen i NiN omfatter alle landskap fra naturlandskap, via jordbrukslandskap til bylandskapet. På grunnlag av digitale terrengformanalyser er det laget standardiserte kriterier for inndeling i hovedtyper og grupper av hovedtyper, som fanger opp variasjonen i landskapet på grov skala. Videre er det utarbeidet en typeinndeling for å adressere landskapsvariasjon i finere skala basert på variasjon i landskapets innhold og egenskaper. Variasjon i landskapet langs ti gradienter danner grunnlag for denne inndelingen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Artsdatabanken

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:28:08 AM

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:28:08 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good