Naturtyper - DN-håndbok 19

Datasettet viser forekomster av marine naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning. Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Marin biomangfoldkartlegging startet i 2000 og og er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/4/2020 3:18:29 AM

Usage

Datasettet viser naturtypelokaliteter som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanleggingen. Ved kommunal planlegging bør nedbygging av lokalitetene unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta lokalitetene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre at det må tas spesielt hensyn til de kartlagte lokalitetene. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven. Datasettet egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2020

Updated: 7/4/2020 3:18:29 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient