Naturtyper - DN-håndbok 13

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning. Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Kartleggingen av naturtyper på land og i ferskvann startet i 1999. Kartleggingene er gjort både i regi av kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet i samarbeid med aktuelle sektorer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/16/2020 3:11:41 AM

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/16/2020 3:11:41 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient