Naturtyper - DN-håndbok 19

Definition: Datasettet viser naturtypelokaliteter som kartlagt etter DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold og som er publisert av Miljødirektoratet. Kartleggingsinstruksen er basert på DN-håndbok 19, revidert i 2007, da feltkartleggingen startet for fullt. Den enkelte lokalitet er registrert med en naturtype, som kan være registrert mer detaljert som utforming. Naturtyper prioritert for kartlegging er beskrevet i DN-håndbok 19. Hver registrert lokalitet er gitt en naturfaglig verdi, basert på størrelse, tilstand og naturmangfold. Lokalitetene har en områdebeskrivelse med vekt på å forklare verdisettingen. Den geografiske presisjonen er jevnt over god for hele datasettet. Forbedring av modeller for prediksjon av naturtyper har også gitt noe bedre presisjon over tid. I datasettet inngår også nøkkellokaliteter for noen arter av skjell, som av praktiske årsaker er etablert som naturtypedata. Kartleggingsprogrammet er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Updated: 21.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Datasettet egner seg også for framstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser. Med tanke på bruk i stor målestokk er det viktig å være oppmerksom på at datasettet kan inneholde objekter med omtrentlig presisjon i avgrensing.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2020

Updated: 5/21/2024 3:31:53 AM