Naturtyper - DN-håndbok 13

Definition: Datasettet viser naturtypelokaliteter på land og i ferskvann, kartlagt etter DN-håndbok 13. Den enkelte lokalitet er registrert med en naturtype, som kan være registrert mer detaljert i form av utforminger. Hver naturtype er beskrevet i DN-håndbok 13, med utgangspunkt i gjeldende beskrivelse av den eller de truede vegetasjonstypene som vanligvis vil inngå. Rødlistede naturtyper fra 2011 er lagt inn som naturtype eller utforming med samme betegnelse som er brukt i rødlista. Hver registrert lokalitet er gitt en naturfaglig verdi, basert på tilstand og naturmangfold. Lokalitetene har en mer eller mindre omfattende områdebeskrivelse. Presisjon i avgrensing er varierende, noe som også følger av at krav til presisjon har endret seg i årenes løp. Generelt vil nyere data være mer presist avgrenset enn eldre data, men datasettet inneholder også eldre data med god presisjon.

Updated: 28.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Datasettet egner seg også for framstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til analyser. Med tanke på bruk i stor målestokk er det viktig å være oppmerksom på at datasettet inneholder objekter uten høy presisjon i avgrensing.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/28/2024 3:25:16 AM