Mulighet for marin leire

Datasettet Mulighet for marin leire (MML) er basert på løsmassekart (kvartærgeologiske kart) i ulik målestokk og datasett for marin grense. Datasettet er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. Det er viktig å påpeke at datasettet ikke viser ny informasjon i forhold til det kvartærgeologiske kartet. Det er også viktig at man sjekker hvilken målestokk kartleggingen har foregått i, og det bør også tas høyde for at marin grense stedvis kan være beheftet med noe usikkerhet. Blant annet derfor er polygoner, som krysser eller ligger nær marin grense, tatt med i klassifiseringen. Imidlertid viser en skravur hvilken del av disse polygoner som ligger over marin grense, og som det derfor generelt kan ses bort fra mht mulighet for marin leire. Unntak vil være områder der andre løsmasser ligger oppå marin leire, men da vil sistnevnte kun finnes under marin grensenivået. Les mer om MML samt kartapplikasjon inklusive bruk og usikkerheter ved å trykke på lenken 'Vis produktside' øverst.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Updated: 1/21/2020 3:13:08 AM

Usage

Kan brukes til overordnet "screening" av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke, for eksempel grunnboringsdata.

Dataset type: National

Theme: Geologi

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 1/21/2020 3:13:08 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient