Mulighet for marin leire

Datasettet 'Mulighet for marin leire' (MML) er basert på løsmassekart og datasett for marin grense (MG), og viser hvor det potensielt kan finnes marin leire - enten oppe i dagen eller under andre løsmassetyper. MML leveres kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert. Det er ikke dekning for MML der løsmasser er kartlagt i grovere målestokk, men marine avsetninger kan likevel forekomme for arealer under marin grense og disse arealene er angitt med rosa farge. MML for nye kvartærgeologiske detaljkart i skala 1:10.000 er ennå ikke inkludert i tjenesten eller nedlasting. I datasettet MML er de kartlagte løsmassetypene under MG klassifisert etter muligheten for å finne marin leire. MML inndeles i svært stor, stor, middels, svært stor men usammenhengende/tynt, liten, stort sett fraværende eller ikke angitt. De ulike klasser er vist i ulike blåtoner/hvit. Blå skravur gis løsmassetyper der lokale/tynne forekomster av marin leire kan forventes. Områdene over MG vises med tynn svart skravur, og disse kan det generelt ses bort fra mht forekomst av marin leire. MML-klassifikasjon gjelder ikke for vanndekte områder under MG. Men marin leire er også vanlig under dagens havnivå både i form av gamle avsetninger og nye, løst lagrede sedimenter som begge kan være en utfordring med hensyn til stabilitet. Selv om løsmasser ikke er kartlagt under vann så er løsmassepolygoner av tekniske årsaker trukket over strandlinjen og ut i sjøen. Dette gjenspeiles i MML-polygonene, og det oppfordres derfor til å legge vannpolygoner over MML. Arealer for mulig marin leire bør alltid sees sammen med arealer for marin grense. Les mer om MG og MML inklusive bruk og usikkerheter på ngu.no under fagområder/kvartærgeologi/marin grense. Les mer om MML samt kartapplikasjon inklusive bruk og usikkerheter ved å trykke på lenken 'Vis produktside' øverst.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Updated: 1/17/2021 3:15:01 AM

Usage

Problemstillinger som involverer marin leire kan oppstå flere steder under MG. Dette gjelder kvikkleire, skred i marin leire, salt grunnvann med mer. Slike problemstillinger kan utelukkes over MG. MML er et avledet datasett som gjennom en filtrering av løsmassetyper under MG angir områder med ulik sannsynlighet for å påtreffe marin leire. Dette er viktig informasjon som kan brukes bl.a. innen offentlig planarbeid, og MML kan betraktes som et overordnet aktsomhetskart for marin leire. Det gjøres oppmerksom på at MML ikke skal benyttes for vanndekte områder under MG. Imidlertid er det vanlig at marin leire forekommer i disse områdene, og nye løse sedimenter utgjør en ekstra utfordring. Det trengs faktiske data fra under bakken (for eksempel boredata) for å verifisere leire eller ikke. Tjenesten kan også brukes som et utgangspunkt for aktsomhetskart for leirskred, kvikkleire med mer. Det er viktig å ha med seg at MML aldri er bedre enn det datagrunnlaget som den bygger på, hvilket er kart produsert i ulike målestokker. MML leveres nå kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert. MML for nye kvartærgeologiske detaljkart i skala 1:10.000 er ennå ikke inkludert i tjenesten. Det er også viktig å presisere at det er mer informasjon innen løsmassekartene som MML bygger på som er/kan være av betydning for videre vurdering av løsmassenes utbredelse i landskapet. Les mer om MML samt kartapplikasjon inklusive bruk og usikkerheter ved å trykke på lenken 'Vis produktside' øverst.

Dataset type: National

Theme: Geologi

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 1/17/2021 3:15:01 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
useable
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
good