Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

Definition: Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger/bruksenheter og offisielle adresser. Matrikkelen er regulert av matrikkelloven som trådte i kraft 1.1.2010 og erstattet den tidligere delingsloven. Matrikkelen inkluderer også data fra tinglysingen, folkeregisteret, enhetsregisteret, grunnforurensing og kulturminner.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner (paragraf 4 i matrikkellova). Alle bygninger > 15 m2 skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver. Bygninger eldre enn 1983 kan mangle en del bygningsinformasjon. Vegadresser brukes for eksempel i bilnavigasjonssystemer for raskt og enkelt å finne fram til en adresse uten at en er kjent på stedet. Koblet mot hvor folk bor (folkeregisteret) brukes adressedata til samfunnsanalyser og andre samfunnsnyttige formål.

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2019

Updated: 5/24/2024 3:40:04 AM