Kulturminner - Sikringssoner

Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.” Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 1

Updated: 10/23/2021 3:36:42 AM

Usage

Kommunen må ta hensyn til fredete kulturminner i utarbeidelse av planer, enten det dreier seg om regulering av områder for boligutbygging, rekreasjon, industri, eller annet. I forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner, kommunedelplaner, kulturminneplaner og andre planer, er dataene også viktige. Kommuner må ta hensyn til påviste arkeologiske kulturminner. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). Til dette skal lokalitetens utstrekning og avgrensing med sikringssone brukes. I byggesaksbehandling er det viktig at kommunene er klar over bygninger som er automatisk fredet, og som dermed har sikringssoner, da disse skal behandles av kulturminneforvaltningen.

Dataset type: National

Theme: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/20/2015 12:33:23 PM

Candidate date:

Updated: 10/23/2021 3:36:42 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good