Kulturminner - Sikringssoner

Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.” Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.

Innsender: Kartverket

Eier: Riksantikvaren

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:15:58

Bruksområde

Kommunen må ta hensyn til fredete kulturminner i utarbeidelse av planer, enten det dreier seg om regulering av områder for boligutbygging, rekreasjon, industri, eller annet. I forbindelse med utarbeiding av kommuneplaner, kommunedelplaner, kulturminneplaner og andre planer, er dataene også viktige. Kommuner må ta hensyn til påviste arkeologiske kulturminner. Automatisk fredete kulturminner som skal sikres gjennom plan skal avmerkes i plankart som hensynssone d). Til dette skal lokalitetens utstrekning og avgrensing med sikringssone brukes. I byggesaksbehandling er det viktig at kommunene er klar over bygninger som er automatisk fredet, og som dermed har sikringssoner, da disse skal behandles av kulturminneforvaltningen.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 20.05.2015 12:33:23

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:15:58

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God