Kulturminner - Kulturmiljøer

Datasettet dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by.\\n\\nFredete kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner. \\n\\nVerdensarvområder er kulturmiljøer som står på UNESCOs liste over verneverdige kulturmiljøer. Riksantikvaren foreslår kandidater til listen som anses som internasjonalt viktige kulturmiljøer.\\n\\nNasjonale interesser i by omfatter byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men det kan ikke utelukkes at noen av områdene bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 1

Updated: 10/25/2021 3:29:56 AM

Usage

Begrepet kulturmiljø kom inn i kulturminneloven da den ble revidert i 1992. Gjennom lovendringen ble\\ndet mulig å frede et kulturmiljø ut fra den totale kulturhistoriske verdien av miljøet, uten at de enkelte elementene er fredingsverdige i seg selv. Å frede et kulturmiljø etter kulturminneloven er en omfattende prosedyre, og endelig vedtak vil bli gjort av Kongen i statsråd. Freds kulturmiljøer er viktige å ta hensyn til i planprosessen, da de legger føringer for bruken av, ofte større, områder i kommunen.\\n\\nVerdensarvkonvensjonen ble vedtatt i 1972 og dens fremste mål er å identifisere kultur- og naturarv av\\nuniversell betydning. Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977. Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen. Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom direktoratene. Selv om verdensarvområder ikke har formelt vern etter norsk lov, er de særdeles viktige kulturmiljøer som må det må tas hensyn til i forbindelse med arealplanlegging.\\n\\nDe historiske byene og tettstedene opplever nå et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som preger dagens samfunnsutvikling. Kulturmiljøer som er en del av nasjonale interesser i by angir områder hvor det må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Selv om områdene ikke har formelt vern, gir det et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner.

Dataset type: National

Theme: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 10/25/2021 3:29:56 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good