Kulturlandskap - verdifulle

Definition: Datasettet består av verdifulle kulturlandskap med registrerte biologiske verdier og/eller kulturminneverdier. Biologiske verdier kan være naturtyper, som f.eks. artsrike slåtteenger eller kystlynghei. Kulturhistoriske verdier kan være f.eks. hus, steinmurer og gravrøyser. Enkeltlokaliteter av kulturbetingete naturtyper er i stor grad rekartlagt etter 2005 og lagt inn i datasettet Naturtyper - DN-håndbok 13. Datasettet har historikk tilbake til tidlig 1990-tall og prosjektet "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap". Førstegangs registrering pågikk i 1992-1994. Supplerende registreringer og oppdateringer er gjennomført av fylkesmennene, i varierende omfang. Registreringene ble utført både med tanke på å dokumentere verdier og å danne grunnlag for prioritering av offentlig innsats for å stimulere til og støtte ulike forvaltningstiltak for å ivareta verdiene.

Updated: 16.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet gir et kunnskapsgrunnlag med tanke biologiske og/eller kulturhistoriske verdier som bør tas hensyn til ved inngrep og tiltak, arealplanlegging og annen forvaltning. Datasettet benyttes også som grunnlag for prioritering av tilskudd og andre virkemidler med tanke på å ivareta registrerte verdier. Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales det at N50 benyttes som bakgrunnskart i målestokksområdet fra 1:1000 til 1:50000, eventuelt mer detaljert kartgrunnlag avhengig av grunnlaget for digitaliseringen av områdene.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 4/16/2024 4:04:54 AM