Jordsmonn - Jordkvalitet

Kartlaget jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitetskartet er beregnet uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnskartlagt. Hovedvekten av det kartlagte området finnes på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren. På enkelte steder er også også innmarksbeite kartlagt.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:24:00

Bruksområde

Jordkvalitetskartet er først og fremst et redskap for bruk i planlegging og utredning av utbyggingsprosjekter som berører dyrka mark. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til avrenning fra landbruksarealer. Jordsmonn er sammen med klima avgjørende for dyrkingspotensialet, følsomheten for erosjon og utvasking av næringsstoffer og plantevernmidler.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 18.05.2015 15:34:34

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:24:00

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert