Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø

Definition: Datasettet Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø (SØF i sjø) viser Forsvarets øvingsområder til sjøs. Øvingsfeltene representerer tilrettelagte områder hvor Forsvaret sammen med allierte kan øve og trene operasjoner i alle dimensjoner; luft, overflate, under vann og under alle værforhold. Virksomheten er konsentrert til definerte øvingsområder både innenfor grunnlinjen og til havs. SØF i sjø er sentrale arealer for den operative virksomheten hvor aktiviteten består i å trene, øve, utdanne personell, prøve ut materiell og fartøyer, ivareta alliert øving og trening. Dataene baserer seg i hovedsak på NOU 2004:27 Forsvarets skyte- og øvingsfelt. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2004-27/id388722/. Fra denne publikasjonen er det kun feltene i sjø som inngår i dette datasettet. Øvrige skyte- og øvingsfelt er et eget datasett.

Updated: 18.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency

Usage

Forsvarsbygg anbefaler at det etableres hensynssoner etter plan- og bygningsloven for Forsvarets SØF i sjø, med bestemmelse om restriksjoner på faste anlegg og installasjoner. Hensynssonen er en båndleggingssone med henvisning til sikkerhetsloven (pbl § 11-8 a Sikrings, støy- og faresone med angivelse av fareårsak eller miljørisiko). Hvis det er ønske om å etablere faste anlegg og installasjoner innenfor hensynssonen, er dette tiltak som reduserer feltets funksjonalitet i skyte- og øvingssammenheng. Denne type tiltak må søkes om til Forsvarsbygg som samordner avklaring med Forsvaret. Forsvaret har en restriktiv politikk når det gjelder tiltak som kan påvirke SØF i sjø som funksjon siden det er utfordrende å justere felt, opprette nye felt eller gjenåpne felt som er avviklet. Ved planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktig å foreta interesseavveininger som sikrer SØF i sjø de rette forutsetninger for videreføring og drift. Datasettet viser de eksplisitte, ytre grensene for SØF, og feltene er ikke forenlige med faste anlegg og installasjoner som eksempelvis akvakulturanlegg. Øvrig bruk og ferdsel etter plan- og bygningslovens formål «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» er derimot mulig å planlegge for. Det samme gjelder ferdsel i hoved- og biled etter havne- og farvannsloven. Marint vern etter naturmangfoldloven kan være forenlig med SØF i sjø, men vurderes konkret i de enkelte saker. Forsvarsbygg har utarbeidet egen planveileder for Forsvarets arealbruksinteresser, herunder i sjø. Den kan lastes ned her: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2020

Updated: 7/18/2024 3:37:21 AM