Flomsoner

Definition: Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Updated: 13.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Usage

Ved arealplanlegging kan flaumsoner nyttast til å identifisere område som ikkje bør byggjast ut og for å vurdere aktuelle risikoreduserande tiltak dersom ein ikkje kan unngå utbygging. Retningslinjer 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriv korleis sikkerhetskrava for byggverk gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 kan oppfyllast i arealplanleggjing. Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesakshandsaming må ein ta omsyn til at flaumsona har avgrensa grannsemd, slik at ein bør ta utgangspunkt i dei utrekna vasstanda og kontrollere terrenghøgda i felt mot desse. Viss det vert planlagt utbygging på dei flaumutsette områda, tilrå det å leggja på ein tryggleiksmargin på dei utrekna vasstandane slik at ein tek omsyn til usikkerheit i datagrunnlaget og berekningar

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 7/13/2024 3:36:21 AM