Flomsoner

Definition: Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Usage

Ved arealplanlegging kan flaumsoner nyttast til å identifisere område som ikkje bør byggjast ut og for å vurdere aktuelle risikoreduserande tiltak dersom ein ikkje kan unngå utbygging. Retningslinjer 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriv korleis sikkerhetskrava for byggverk gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 kan oppfyllast i arealplanleggjing. Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesakshandsaming må ein ta omsyn til at flaumsona har avgrensa grannsemd, slik at ein bør ta utgangspunkt i dei utrekna vasstanda og kontrollere terrenghøgda i felt mot desse. Viss det vert planlagt utbygging på dei flaumutsette områda, tilrå det å leggja på ein tryggleiksmargin på dei utrekna vasstandane slik at ein tek omsyn til usikkerheit i datagrunnlaget og berekningar

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 6/5/2023 3:39:21 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
useable
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
useable
ATOM feed status
good