Flomsoner

Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene. I områder der klimaendringene gir en forventet økning i vannføringen på mer enn 20 %, utarbeides det flomsone for 200-årsflommen i år 2100.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:35:56

Bruksområde

Ved arealplanlegging kan flaumsoner nyttast til å identifisere område som ikkje bør byggjast ut og for å vurdere aktuelle risikoreduserande tiltak dersom ein ikkje kan unngå utbygging. Retningslinjer 2-2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriv korleis sikkerhetskrava for byggverk gitt i Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 kan oppfyllast i arealplanleggjing. Ved detaljplanlegging og ved dele- og byggesakshandsaming må ein ta omsyn til at flaumsona har avgrensa grannsemd, slik at ein bør ta utgangspunkt i dei utrekna vasstanda og kontrollere terrenghøgda i felt mot desse. Viss det vert planlagt utbygging på dei flaumutsette områda, tilrå det å leggja på ein tryggleiksmargin på dei utrekna vasstandane slik at ein tek omsyn til usikkerheit i datagrunnlaget og berekningar

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato: 01.07.2014

Oppdatert: 17.02.2019 03:35:56

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God