Flom aktsomhetsområder

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 7/4/2020 3:20:43 AM

Usage

Nivået på aktsomhetskartet er tilpasset kommunens oversiktsplanlegging (kommuneplannivået). Aktsomhetskart viser potensielle fareområder. Faregraden er ikke kvantifisert, og kartene gir derfor ikke opplysninger om sannsynligheten eller gjentaksintervallet for den eller de faretypene som kartet omhandler. Krav til sikkerhet mot naturfarer for bygg og tilhørende utearealer er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 17). Aktsomhetskartene kan ha ulik detaljeringsgrad, avhengig av metoder og ressurser som er benyttet ved utarbeidelsen. Jo grovere aktsomhetskartet er, desto større utstrekning har normalt aktsomhetsområdet. En mer detaljert kartlegging vil derfor ofte redusere utstrekningen på aktsomhetsområdet. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 7/4/2020 3:20:43 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
useable
ATOM feed status
deficient