Flom aktsomhetsområder

NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:28:38

Bruksområde

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:28:38

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Brukbar
ATOM-feed status
Ikke levert