FKB-Arealbruk

Definition: FKB-Arealbruk er en del av Felles Kartdatabase (FKB). FKB er en samling datasett som utgjør en sentral del av grunnkartet. Se metadataoppføring for Felles Kartdatabase for mer info. FKB-Arealbruk beskriver den fysiske bruken av et areal. Datasettet er ikke heldekkende. Markslagsbeskrivelser kartlegges i datasettet FKB-AR5 (arealtilstand, bonitet, markslag og mineralske råstoffer). Arealplandata (kommuneplaner, reguleringsplaner osv.) viser juridiske bestemmelser om hvordan et område skal disponeres. FKB-Arealbruk er viser altså en tredje type kartlegging av et areal der det fokuseres på den fysiske bruken av et geografisk område uavhengig av jordas produksjonsevne eller hva området er planlagt/bestemt brukt til. Eksempel på dette kan være et utbyggingsområde som i FKB-Arealbruk vil kodes som et anleggsområde, uavhengig av om dette arealstykke egner seg som fulldyrka areal og hva området er regulert til i plandataene. FKB-data er ikke-sensistive og åpne data. FKB-dataene er finansiert gjennom Geovekst-samarbeidet, eller kommunene alene for kommuner som står utenfor Geovekst. FKB-dataene er fritt tilgjengelige for Norge digitalt parter og kan lastes ned gjennom nedlastingsløsningen på Geonorge. Private aktører må kjøpe tilgang til dataene gjennom en forhandler.

Updated: 26.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Usage

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til: - å kjenne seg igjen ute i terrenget - forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater - saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter - prosjekteringsformål - analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system) - produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/26/2024 3:27:18 AM