Eksplosivanlegg

Definition: Datasettet Eksplosivanlegg viser anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares, og som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) , se §§ 6.1 og 7.1 i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Merk at dette ikke omfatter Forsvarets anlegg. Datasettet gis bare ut til bruk i kommunal og regional beredskap, arealplanlegging og byggesaksbehandling og bare ved direkte henvendelse til DSB v/ kart@dsb.no eller lars.kjaerstad@dsb.no

Updated: 13.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Usage

DSB anbefaler at det vurderes å etablere hensynssoner etter plan- og bygningsloven for permanente eksplosivanlegg. Anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares etableres med sikkerhetsavstander til ulike typer utsatte objekter, jfr. Eksplosivforskriften § 7-3. Sikkerhetsavstandene til et eksplosivanlegg avhenger av den FN-faregruppen de eksplosive varene i anlegget har og av hvilke maksimale mengder som håndteres. Det er krav til minimumsavstander uavhengig av mengde. Stoffgruppe, faregruppe og mengde er egenskaper til kartdatasettet. Se ”Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring” (https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/oppbevaring-veiledning-til-kapittel-7/) Ved brann utgjør eksplosivanlegg en fare, og det er viktig at brannvesenet kjenner til lagerets beliggenhet. For eksplosivanlegg som er storulykkeanlegg, er det krav til at virksomheten har beredskapsplaner, at kommunen har tilstrekkelig informasjon til å lage egen beredskapsplan, og at virksomheten informerer allmennheten om sikkerhetstiltak (storulykkeforskriften §§ 11 og 12).

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/13/2024 3:36:54 AM