Eksplosivanlegg

Datasettet Eksplosivanlegg viser anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares, og som har tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) , se §§ 6.1 og 7.1 i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Merk at dette ikke omfatter Forsvarets anlegg. Datasettet gis bare ut til bruk i kommunal og regional beredskap, arealplanlegging og byggesaksbehandling og bare ved direkte henvendelse til DSB v/ kart@dsb.no eller karen.lie@dsb.no

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:29:30

Bruksområde

DSB anbefaler at det vurderes å etablere hensynssoner etter plan- og bygningsloven for permanente eksplosivanlegg. Anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares etableres med sikkerhetsavstander til ulike typer utsatte objekter, jfr. Eksplosivforskriften § 7-3. Sikkerhetsavstandene til et eksplosivanlegg avhenger av den FN-faregruppen de eksplosive varene i anlegget har og av hvilke maksimale mengder som håndteres. Det er krav til minimumsavstander uavhengig av mengde. Stoffgruppe, faregruppe og mengde er egenskaper til kartdatasettet. Se ”Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kapittel 7, oppbevaring” (https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/oppbevaring-veiledning-til-kapittel-7/) Ved brann utgjør eksplosivanlegg en fare, og det er viktig at brannvesenet kjenner til lagerets beliggenhet. For eksplosivanlegg som er storulykkeanlegg, er det krav til at virksomheten har beredskapsplaner, at kommunen har tilstrekkelig informasjon til å lage egen beredskapsplan, og at virksomheten informerer allmennheten om sikkerhetstiltak (storulykkeforskriften §§ 11 og 12).

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:29:30

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert