Dyrkbar jord

Landsdekkene datasett som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i datasettet Arealressurskart i målestokk 1:50000 (FKB-AR5).

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:12:39

Bruksområde

Datasettet Dyrkbar jord skal brukes ved arealplanlegging og behandling av konsesjonssaker. Dyrkbar jord har samme lovmessig vern som dyrka jord i jordlova. I tillegg til kan datasettet Dyrkbar jord brukes blant annet ved regionale analyser av potensial for nydyrking og arrondering av fulldyrka jord.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:12:39

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert