Dyrkbar jord

Landsdekkene datasett som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr. FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig. Datasettet er avledet fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det nye datasettet oppdateres maskinelt med informasjonen fra årsversjoner av arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5). Egenskapen som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR i SOSI-format og dyrkbar jord i gml- og gdb-format. Lovlige egenskapsverdie i henhold til kodelisten for dyrkbar jord er: 82 - Dyrkbar jord. Dyrkbar jord er også en egenskap i de generaliserte arealressurskartene i målestokk 1:50000 (AR50) og 1:250000 (AR250).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Version number 1

Updated: 10/23/2021 3:20:22 AM

Usage

Datasettet Dyrkbar jord skal brukes ved arealplanlegging og behandling av konsesjonssaker. Dyrkbar jord har samme lovmessig vern som dyrka jord i jordlova. I tillegg til kan datasettet Dyrkbar jord brukes blant annet ved regionale analyser av potensial for nydyrking og arrondering av fulldyrka jord.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 10/23/2021 3:20:22 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
good
ATOM feed status
good