Byggeforbudssoner kraftledninger

Datasettet Byggeforbudssoner kraftledninger inneholder byggeforbudssoner for Statnetts kraftledninger. Dette er arealer rundt kraftledninger som er klausulert i medhold av konsesjon etter energiloven og ekspropriasjon etter oreigningslova eller minnelig avtale med berørte grunneiere. Byggeforbudssonen legger restriksjoner på aktivitet i denne sonen. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor byggeforbudssonen og alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor byggeforbudssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. Datasettet er et landsdekkende datasett for Statnett. Statnett ønsker i tillegg å informere om at det er en varslingsplikt til ledningseier for anleggsarbeid (maskiner og utstyr) som kan nå innenfor 30 meter fra ytterste strømførende ledning. Da skal ledningseier kontaktes for nødvendig avklaringer og tillatelse til anleggsarbeid innenfor denne varslingssonen. Dataeier er Statnett SF, https://www.statnett.no/ English: Builtup prohibition zones power lines Datasettet har tidligere blitt kalt Hensynssoner kraftledninger.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statnett

Version number 1

Updated: 11/30/2020 3:29:55 AM

Usage

Datasettet er egnet til formål innen bygg, vei og planlegging.

Dataset type: National

Theme: Energi

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2019

Updated: 11/30/2020 3:29:55 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good