Bergrettigheter

Dataene viser områder som er belagt med bergrettigheter for statens mineraler, som definert av "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)" §7. Datasettet inneholder definerte områder for undersøkelses (UN)- og utvinningsretter (UT). Det kan være utstedt flere bergrettigheter for samme geografiske område; datasettet har overlappende flater, men de individuelle rettighetene har forskjellig prioritet. Første prioritet gjelder basert på mottatt dato, beskrevet i attributtet InnsendtDato. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er eier av datasettet. En undersøkelsesrett på statens mineraler tildeles som en rett på et bestemt område, og ikke som en rettighet til en bestemt forekomst. Den som har undersøkelsesrett med best prioritet, dvs. den som søkte om retten først, har enerett til å søke om utvinningsrett etter minerallovens § 29. Gyldighet for undersøkelsesretter er 7 år fra best prioritet, utvinningsrettigheter har 10 års gyldighet. Rettigheter kan forlenges ved vedtak, jf. mineralloven § 23 og §§ 33 - 34.

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for mineralforvaltning

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:11:53

Bruksområde

Mineralske undersøkelser, arealplanlegging, kommuneplanens arealdel, detaljplanlegging

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Geologi

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:11:53

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Brukbar
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God