Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:19:34

Bruksområde

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging. Varierendemålestokk (fra 1:5000 - 1:100000)

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Natur

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 21.05.2015 11:29:01

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:19:34

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert