Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:31:53 AM

Usage

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging. Varierendemålestokk (fra 1:5000 - 1:100000)

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 11:29:01 AM

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:31:53 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient