Ankringsområder

Definition: Ankringsområde inneholder tre objekttyper og tilhørende informasjon særlig rettet mot kystsoneforvaltning og kystsoneplanlegging. Annen informasjon for de aktuelle områdene til støtte for operativ bruk av områdene er ikke inkludert her. For «featureType» Ankringsområde for sjøtransport, vil disse også finnes igjen med ulik symbolisering og informasjonsinnhold i sjøkartene og Den norske los. Denne «nautiske» informasjonen må hentes i de produktene, og er ikke del av dette produktet. For «featureType» Opplagsområde for sjøtransport, og Riggområde i sjø er det også informasjon med hensyn til kystsoneforvaltning og planlegging som er inkludert. Datasett holdes løpende ajour av Kystverket i samarbeid med andre maritime aktører og andre berørte.

Updated: 29.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Coastal Administration

Usage

Er en del av Kystverkets DOK-leveranse, og er et viktig datasett til bruk innen offentlig og privat arealplanlegging og kystsoneforvaltning.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/29/2024 3:23:19 AM