Search register

BeregningsregelGradAvUtnytting

Formålet er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal sett i forhold til behovet for uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene. Grad av utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan for et avgrenset område. Se https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/5/5-1/

Updated: 06/03/2019
Showing 1 - 10 of 10 hits

Codelist

Annen vurdering av utnyttelsesgrad enn beregning
annetUdef

Submitted

annet

Submitted

%annet

Submitted

BYA

Submitted

BRA

Submitted

%BYA

Submitted

%BRA

Submitted

%TU

Submitted

Beregningsregelen utgår da TU og %TU er det samme. Bruk %TU i stedet.
TU

Retired

T-BRA

Submitted

Showing 1 - 10 of 10 hits